Munkavédelem

A mi szolgáltatásunk az Ön biztonsága!

Szakember
0
Munkavédelmi dokumentum/év
0 +
munkavédelmi bejárás/év
0 +

MIÉRT FONTOS A MUNKAVÉDELEM?

A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények összessége, amelyet törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere támogat.

Tehát a munkavédelem célja, hogy minden munkavállalónak biztonságos, egészségre nem káros, testi épséget megvédő munkahelyet biztosítson. Foglalkozástól függetlenül lényeges a megbetegedések és a munkabalesetek elkerülése, amelyben segítenek a munkavédelmi és biztonsági előírások. A munkavédelem célja mindemellett a munkahelyen megtalálható és használt gépek, berendezések és eszközök munkavédelmi szempontból való biztonságossá tétele a munkavédelmi jogszabályokra alapozva. Mindezek függetlenek a munkavégzés szervezeti vagy tulajdoni formáitól.

Munkavédelmi feladatokat csak és kizárólag arra szakosodott személy láthat el.

Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatásaink

Átalánydíjas munkavédelmi szolgáltatás

A munkavédelemben cégünknek több, mint 25 éves tapasztalata van, amelyet kihasználva és arra támaszkodva alakítottuk ki informatikai audit rendszerünket. Munkavédelmi szolgáltatásunk keretén belül rendszeresen tűz-, és munkavédelmi bejárást és átvilágítást tartunk megbízóink területén. Átalánydíjas munkavédelmi szolgáltatásunk magában foglalja:

 • a munkavédelmi bejárást és átvilágítást,
 • tanácsadást,
 • munkavédelmi dokumentumok elkészítését,
 • munkavédelmi oktatást (e-learning vagy személyes formában, akár több nyelven),
 • munkabalesetek teljeskörű kivizsgálását
 • és a partnereink képviselését hatósági ellenőrzéskor.

 

Munkavédelmi szolgáltatás keretein belül, a több mint 25 év tapasztalatát kihasználva és arra támaszkodva kialakított informatikai audit rendszerünknek megfelelően rendszeresen tűz-, és munkavédelmi bejárást és átvilágítást tartunk a megbízóink területén.

Munkavédelmi szolgáltatás lépései

A helyszíni szemle során tapasztalt szabálytalanságot, a szükséges intézkedésre tett javaslatainkat az általunk fejlesztett internet alapú szoftverben rögzítjük. A szoftver megalkotásának célja a tűz-, és munkavédelmi feladatok kezelése és azok időbeligésének nyomon követése volt. Ez a program lehetővé teszi az ellenőrzött és szabályszerűnek talált, illetve az ellenőrzött, de nem megfelelő, a jogszabálytól eltérő megállapítások rögzítését, és öröklődését a javítás időpontjáig. Alkalmas a a bejáráson megállapítottak azonnali és egyeztetett rögzítésére. A program a feladat befejezését követően automatikusan egy pdf formátumú jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza a szabályszerűnek tartott, illetve a nem megfelelőségi megállapításokat. Ezt a pdf formátumú jegyzőkönyvet akár azonnal, a helyszínről továbbítani tudunk parnereinknek részére.

A tűz- és munkavédelmi bejárásokat megbeszélés szerint havonta, negyedévente, félévente, esetleg évente végezzük, de külön megállapodásra felkészültek vagyunk napi feladatok ellátására is.

Új telephelyek építése, bérbevétele, illetve új vagy meglévő telephelyek átalakítása esetén, előzetes tanácsadást nyújtunk, valamint közreműködünk a hatósági engedélyeztetésben.

A munkavédelmi szolgáltatás részeként javaslatot teszünk a munkavédelem előírt szintre történő fejlesztésére, további indokolt növelésére, valamint a tartott ellenőrzések során feltárt és írásban jelzett hiányosságok megszüntetésére.

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi dokumentumokat (Üzemeltetési naplók, Munkavédelmi szabályzat, Kockázatértékelés, Orvosi vizsgálatok rendje, Egyéni védőeszköz juttatási rend, Oktatási anyag és tematika) .

Megtartjuk az új belépők oktatását, valamint az éves ismétlődő tűz- és munkavédelmi oktatásokat (igény szerint e-learning rendszer használatával).

A Partnereinknél történt munkabaleseteket teljes körűen kivizsgáljuk, nyilvántartásba vesszök, továbbá segítséget nyújtunk a hatóságok felé történő bejelentésben. 24 órás rendelkezésre állást biztosítunk a súlyos baleseti eseményeknél és azonnali bejelentési és kivizsgálási kötelezettségekkel kapcsolatban (súlyos, tömeges, halálos balesetek)

Kockázatértékelés

A munkavédelem alapvető része a kockázatértékelés. Kockázatértékelés szolgáltatás cégeknek, miszerint a munkáltatónak a Munkavédelmi törvény szerint előírt kötelezettségének eleget téve, rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A kockázatértékelés a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések, valamint a fokozott expozíciós esetek megelőzésére alkalmazott, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtése érdekében tett munkáltatói intézkedések kulcsfontosságú eleme.

Mi az a Kockázatértékelés?

A kockázatértékelés nem más, mint egy munkahely, munkafolyamat, valamint a munkafolyamathoz használt eszközök vizsgálata, auditálása.

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülA munkáltató a kockázatértékelés elvégzésével megbízhatja a Munkavédelmi törvény szerint foglalkoztatott, megbízott munkabiztonsági, illetve foglalkozás-egészségügyi szakembert. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónak és a munkavédelmi szakembernek együttműködve kell elkészíteni a kockázatértékelést, melyet az aláírásukkal hitelesítenek.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni a Munkavédelmi törvény rendelkezése szerint. Indokolt esetnek kell tekinteni:

 • az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását;
 • minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változást;
 • az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés előfordulását, továbbá,
 • ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.
Kockázatértékelés és dokumentáció

A kockázatértékelést minden esetben dokumentálni kell, akkor is, ha a felmérés, értékelés során arra a megállapításra jutnak a szakemberek, hogy az alkalmazott intézkedések biztosítják az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.

A kockázatértékelés eredményeként készült dokumentációnak nincs előírt formai követelménye, tartalmi szempontból azonban legalább az alábbiakat rögzíteni kell:

 • a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya,
 • az értékelést végző azonosító adatai;
 • a veszélyek azonosítása;
 • a veszélyeztetettek azonosítása és az érintettek száma;
 • a kockázatot súlyosbító tényezők;
 • a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése és annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok elfogadható szinten tartása;
 • a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
 • kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja;
 • az előző kockázatértékelés időpontja.

A dokumentumot a munkáltatónak legalább 5 évig meg kell őriznie.

A munkáltatónak biztosítani kell, hogy a kockázatértékelés eredményét a munkavállalók megismerjék, és a dokumentációjához bármikor hozzáférhessenek.

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelem fontos része a munkavédelmi oktatás, amelynek keretében kell gondoskodnia a munkáltatónak arról, hogy az alkalmazásában lévő munkavállalója sajátítsa el, valamint a foglalkoztatásának teljes időtartama alatt készség szinten ismerje és használja a fontosabb tűzvédelmi szabályokat, a biztonságos munkavégzés helyi ismereteit. Legyen mindig tisztában a munkavégzéshez szükséges, vagy ahhoz köthető szabályokkal és utasításokkal.

Munkavédelmi szabályzatok, dokumentumok

Munkavédelmi szabályzatok és dokumentumok​ meglétét a munkavédelmi szabályok kötelezően írják elő a gazdálkodó szervezeteknél. Mind a tűzvédelem, mind a munkavédelem esetében a lényeges szabályzatok, dokumentumok elkészítése szaktevékenységnek minősül. A tűzvédelmi szabályzat, a munkavédelmi jellegű kockázatértékelésmunkavédelmi oktatási tematika, egyéni védőeszközök juttatási rend és más tűzvédelmi és munkavédelmi írásos dokumentum meglétét, jogszabályi harmonizációját, naprakészségét szigorúan ellenőrzik.

Munkavédelmi oktatás: mikor szükséges?

Ennek a feltételrendszernek az elérése érdekében a munkavállalót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

 • a munkába álláskor,
 • munkahely, vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • a munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor.

A munkavédelmi oktatás munkaidőben tartandó és meghatározott időközönként ismételni szükséges

Felkészítés munkavédelmi hatósági ellenőrzésre

Felkészítés munkavédelmi hatósági ellenőrzésre, és a munkavédelmi hatósági ellenőrzésre kérhető dokumentumok meglétének és megfelelőségének ellenőrzését elvégezzük és hiányuk avagy nem megfelelőségük esetén javaslatot teszünk a szükséges dokumentumok pótlására. Kérésre rövid határidőn belül a hatósági ellenőrzésre elkészítjük.

A létesítmény komplex átvizsgálása, helyszíni szemle megtartása során a munkavédelmi jogszabályok előírásainak teljesülését ellenőrizzük.

A helyszíni bejárás során feltárt hiányosságokról és a szükséges intézkedésekről jegyzőkönyvet készítünk.

Felkészítés

Felkészítés munkavédelmi hatósági ellenőrzésre, és a munkavédelmi hatósági ellenőrzésre kérhető dokumentumok meglétének és megfelelőségének ellenőrzését elvégezzük és hiányuk avagy nem megfelelőségük esetén javaslatot teszünk a szükséges dokumentumok pótlására. Kérésre rövid határidőn belül a hatósági ellenőrzésre elkészítjük.

A létesítmény komplex átvizsgálása, helyszíni szemle megtartása során a munkavédelmi jogszabályok előírásainak teljesülését ellenőrizzük.

A helyszíni bejárás során feltárt hiányosságokról és a szükséges intézkedésekről jegyzőkönyvet készítünk.

Igény esetén a hatósági ellenőrzés során képviseljük megbízónkat!

Home office kockázatértékelés

A home office kockázatértékelésre speciálisan kifejlesztett új szoftverünk segítségével akár 10 perc leforgása alatt elkészíthető egy munkavállaló otthoni munkaállomásának bevizsgálása, miközben elvégezhető az ezzel kapcsolatos tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás is. Mindehhez nem szükséges a személyes kontaktus felvétele, így a szoftver használatával a Covid járvány okozta fertőzés veszélyt is elhárítható.

Home office törvénykezés

A home office kockázatértékelésének elvégzése a munkáltatók részéről mind munkavédelmi, mind munkajogi kötelezettség. A távmunkavégzésre vonatkozó munkajogi szabályokat a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályoz, míg a munkavédelmi szabályokat a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény tartalmazza.

E két törvény rendelkezéseit az otthoni munkavégzés sajátosságainak figyelembevételével kell alkalmazni. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése távmunka (home office) esetén is a munkáltató felelőssége, így az otthoni munkavégzés tekintetében a Munkavédelmi törvény a munkáltatóra munkavédelmi jellegű kötelezettségeket ró. Ennek fő momentuma a munkavégzés, illetőleg a munkaszerződés módosítását megelőző, a biztonságos munkavégzés feltételeit igazoló, kockázatértékelés. (Hiv.: Mvt. 86/A. § (3) bekezdése.)

Home office kockázatértékelés és munkavédelem

A munkavállaló által megteremtett munkakörnyezetet home office szempontjából a munkáltatónak kockázatértékelést alá kell vonni. A sikeres auditot követően, de még az otthoni munkavégzés megkezdése előtt a munkavállalót munkavédelmi oktatásban is kell részesíteni. Mind a kockázatértékelés, mind az oktatási tematika anyagának elkészítése munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy közreműködését igényli.

Munkatársaink évtizedes gyakorlattal rendelkeznek az otthoni munkavégzés munkakörnyezetének kockázatértékelésében, illetve a munkavédelmi oktatási tematika elkészítésében. Újonnan kifejlesztett és letesztelt online audit rendszerünkkel, valamint az ezzel összekapcsolt e-learning oktatással gyorsan és hatékonyan látjuk el a munkáltató távmunkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi kötelezettségeit. Azon partnereink részére, akik a hagyományos helyszíni személyesen végzett auditra tartanak igényt az otthoni munkavégzés feltételeinek ellenőrzésére, azoknak továbbra is biztosítjuk a megszokott magas színvonalú feladatellátást az ország teljes területén.

Home office kockázatértékelés szoftver segítségével

A munkavállaló által megteremtett munkakörnyezetet home office szempontjából a munkáltatónak kockázatértékelést alá kell vonni. A sikeres auditot követően, de még az otthoni munkavégzés megkezdése előtt a munkavállalót munkavédelmi oktatásban is kell részesíteni. Mind a kockázatértékelés, mind az oktatási tematika anyagának elkészítése munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy közreműködését igényli.

Munkatársaink évtizedes gyakorlattal rendelkeznek az otthoni munkavégzés munkakörnyezetének kockázatértékelésében, illetve a munkavédelmi oktatási tematika elkészítésében. Újonnan kifejlesztett és letesztelt online audit rendszerünkkel, valamint az ezzel összekapcsolt e-learning oktatással gyorsan és hatékonyan látjuk el a munkáltató távmunkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi kötelezettségeit. Azon partnereink részére, akik a hagyományos helyszíni személyesen végzett auditra tartanak igényt az otthoni munkavégzés feltételeinek ellenőrzésére, azoknak továbbra is biztosítjuk a megszokott magas színvonalú feladatellátást az ország teljes területén.

Elsősegélynyújtó tanfolyam

A munkavédelem egy meghatározó eleme az elsősegélynyújtó tanfolyam megléte. Minden munkahelyen és műszakban, a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést, vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.

Megbízóink részére alapfokú elsősegélynyújtási képzést biztosítunk e-learning felületünkön vagy személyes formában, amely során a munkavállalók elméleti és gyakorlati oktatás keretében sajátíthatják el a szükséges ismereteket.

Elsősegélynyújtási képzések Ügyfeleink részére

Megbízóink részére alapfokú elsősegélynyújtási képzést biztosítunk, mely során a munkavállalók elméleti és gyakorlati oktatás keretében sajátíthatják el a szükséges ismereteket.

Elsősegélynyújtási képzések nyújtásával támogatjuk megbízóinkat, hiszen minden munkahelyen és műszakban, a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést, vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.

Kapcsolat

Kérdése van?

Írjon nekünk

e-mail címünk: info@cedit2000.hu

Újdonságok a munkavédelmielvárásokban

Legfrissebb híreink

Veszélyhelyzet megszűnése

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok a Munkavédelmi törvény vonatkozásában az alábbiak szerint módosulnak: (2) A veszélyhelyzet idején lejárt, a munkavégzés során egyes tevékenységek végzéséhez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényessége

Tovább olvasom »