Veszélyes munkaeszközök

A munkavédelemben különböző eljárások vonatkoznak a veszélyes, illetve a veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök-, technológia használatára illetve üzemeltetésére. Ahhoz, hogy tudja a munkáltató, hogy milyen kötelezettségeknek kell eleget tennie, meg kell határozni, az adott munkaeszköz mely kategóriába tartozik.

Veszélyes munkaeszközök

Mi tekinthető munkaeszköznek?

Minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak, kivéve az egyéni védőeszközöket.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény a veszélyes fogalmát az alábbiak szerint határozza meg. Veszélyes az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/készítmény, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

Veszélyes munkaeszközök

A veszélyes munkaeszközöket, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. és 1/b. számú melléklete, valamint az 1993. évi XCIII Törvény 87. § 11. pontja határozza meg.

Veszélyes munkaeszközöknek minősülnek a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz is.

 • Famegmunkálásra, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló körfűrészek;
 • Faipari gyalugép kézi előtolással;
 • Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra;
 • Szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására;
 • Afamegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására szolgáló kombinált gépek;
 • Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással;
 • Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
 • Faipari kézi láncfűrészgép.
 • Fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is;
 • Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés;
 • Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés;
 • Föld alatti munkára szolgáló gépek;
 • Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve;
 • Járműemelők;
 • Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek;
 • Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép;
 • Daruk és futómacskák gépi meghajtással;
 • Gépi hajtású emelőtargoncák;
 • Villamos emelődobok;
 • Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek;
 • Mezőgazdasági és erdészeti traktorok;
 • Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései;
 • Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések;
 • Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk;
 • Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései;
 • Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések.

Veszélyes munkaeszköz üzembe helyezése

Munkavédelmi üzembe helyezés az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli. Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli.

Fontos, hogy már a próba, kísérleti jellegű üzemmód alatt is rendelkeznie kell a gépnek a megfelelő mérési jegyzőkönyvekkel és dokumentációkkal. Az ilyen jellegű üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg. 

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a törvény szerinti általános követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

Egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá, az adott munkaeszköz megfelelőség vizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv megléte.

Veszélyes munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálat

A veszélyes technológiát és a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja, időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

A felülvizsgálat eredményét vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia, annak egy példányát az üzemeltető rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.

Soron kívüli ellenőrzések

A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát a munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell,ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, illetőlegrendkívüli körülmények (átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén. Az ellenőrzés elvégzése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Újraindítást megelőző vizsgálat

Bármely okból a veszélyes gépet, technológiát, berendezést leállították és azon változtatást vagy teljes szétszereléssel együtt járó javítást, áttelepítést hajtottak végre, akkor el kell végezni egy újabb üzembe helyezési vizsgálatot.

További
Híreink