Különbségek az egyéni védőeszköz és a munkaruha között

Mi a különbség az egyéni védőeszköz és a munkaruha között? Egyáltalán van-e különbség az egyéni védőeszköz és a munkaruha között?

A válasz, igen van.

Különbségek az egyéni védőeszköz és a munkaruha között

Az egyéni védőeszköz, amely a munkavégzés során a munkavállaló egészségét, testi épségét veszélyeztető fizikai, kémiai, illetve biológiai károsító hatások ellen nyújt védelmet. Szabványok és normák által meghatározott védelmi képességgel rendelkeznek.

munkaruha a tevékenységből adódó fokozott idénybevételtől és szennyeződéstől óvja a munkavállaló saját ruházatát, vagy helyettesíti azt.

Nem minősül egyéni védőeszköznek:

  • közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;
  • mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelések;
  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség által viselt vagy használt védőeszköz (pl. testvédő pajzs, sisak, golyóálló mellény);
  • a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés (pl. bukósisak, testvédő protektor, biztonsági öv);
  • a sportfelszerelés és sporteszköz (pl. futócipő, spotszár);
  • az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz ( gázspray, gumibot, lőfegyver);
  • a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek ( metángáz-mérő, CO mérő).

Az alábbi táblázat a védőruha és a munkaruha közötti alapvető különbségeket foglalja össze:

 védőruha(egyéni védőeszköz)munkaruha
Mi a rendeltetése?Valamilyen munkahelyi ártalom,veszély ellen biztosít védelmet amunkavállaló számára.Nem a védelmi funkciója a jellemző, a munkavállaló saját ruházatát óvja az elhasználódástól, illetveszennyeződéstől.
Kötelező biztosítani?Igen, amennyiben más módon(megelőző műszaki, illetveszervezési intézkedésekkel) az amunkavállaló védelme nem valósítható meg. Juttatását jogszabályok írják elő.A munkáltató írásban kötelesmeghatározni. Az egyéni védőeszköz szükségességét és annak védelmi szintjét kockázatértékeléssel kell megállapítani.A kockázatértékelés elkészítésemunkabiztonsági, illetve munkaegészségügyiszaktevékenységnek minősül.[Mvt. 54. §; 56. §; 65/1999. (XII. 22.)EüM rendelet 5.§]Nem kötelező, juttatása általábanbelső szabályozás, kollektív szerződésszerint történik.
Megfelelőség értékelésrekötelezett?Igen, kategóriától függőenrendelkeznie kell a megfelelőség értékeléstigazoló dokumentumokkal,például:– EK-megfelelőségi nyilatkozattalvagy EU-megfelelőségi nyilatkozattal,CE-jelöléssel– EK típustanúsítvánnyal vagy EU típusvizsgálati tanúsítvánnyal– tájékoztatóval stb.[Mvt. 18. § (4) bekezdés; 2016/425/EUrendelet 18-19. cikk]Megfelelőség értékelésre nem kötelezett.
Kinek kell kifizetnie éskinek a tulajdonátképezi?A munkáltató köteles ingyenesenbiztosítani az egyéni védőeszközt amunkavállaló számára, de amunkáltató tulajdona marad.[Mvt. 2. § (2) bekezdés; 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet 4. § (5) bekezdés]Juttatása általában belső szabályozás,kollektív szerződés szerint történik.Költségmegosztás is lehetséges ésátmehet a munkavállaló tulajdonába.
Mikortól kellbiztosítani?A kockázat fennállása esetén amunkáltató azonnal (próbaidő alattis) köteles biztosítani.[Mvt. 42. § b) pont; 65/1999. (XII. 22.)EüM rendelet 3. § (1) bekezdés]Juttatása általában belső szabályozás,kollektív szerződés szerint történik.Próbaidő alatt is adható.
Kötelező viselni?Rendeltetésszerű használata, viselésekötelező.[Mvt. 42. § b) pont; 65/1999. (XII. 22.)EüM rendelet 8. § (1) bekezdés]A viselésére és a használatáravonatkozó részleteket általában belsőszabályozás, kollektív szerződésrögzíti.
Mi történik, ha azelőírás ellenére nemviselik?Használatát, illetve viselését kötelezőellenőrizni, viselésének elmulasztásaszankcionálható.[Mvt. 2. § (2) bekezdés; 82. § (2)bekezdés e) pont; 82/D. § (1) bekezdés a)pont]A viselésére és a használatáravonatkozó részleteket általában belsőszabályozás, kollektív szerződésrögzíti.
Megtagadható a munkavégzés?Használatával illetve viselésévelösszefüggésben a munkavégzésmegtagadható vagy megtiltható, pl.ha a védőruha nem tudja betöltenivédelmi funkcióját.[Mvt. 60. § (1) bekezdés b) pont, 63. §(1)-(2) bekezdés]A viselésére és a használatáravonatkozó részleteket általában belsőszabályozás, kollektív szerződésrögzíti.
Szükséges a viseléséhezorvosi vizsgálaton résztvenni?Használata orvosi vizsgálathozkötődhet, munkaköri, személyi,illetve személyi higiénésalkalmassági szempont lehet.[65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. §(3) bekezdés; 65/1999. (XII. 22.) EüMrendelet 5. § (2) d) pont]Használata nem igényel orvosivizsgálatot.
Szükséges a viseléséhezoktatáson részt venni?Használata oktatást és gyakoroltatástigényel.[65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. §(6) bekezdés]Használata nem igényel oktatást.
Mennyi ideig viselhető?Védelmi képessége elvesztéséighasználható (kihordási ideje nincs).[65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4.§(4)-(5) bekezdés]Kihordási ideje van, amit általábanbelső szabályozás, kollektív szerződésrögzít. A kihordási időt követően amunkaruha átmegy a munkavállalótulajdonába.
Kinek kell gondoskodnia amosásról, tisztításról?Mosásáról, tisztításáról, karbantartásárólés tárolásáról a munkáltatóköteles gondoskodni.[65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. §(5) bekezdés]A mosására, tisztítására vonatkozórészleteket általában belsőszabályozás, kollektív szerződésrögzíti.
Elvihető a munkahelyről?A munkahelyről külön engedélyhiányában nem vihető el. Amunkáltató akkor engedélyezheti, haváltozó a munkavégzés helyszíne ésmáshogyan nem tudja biztosítaniszámára a védőruhát, valamint ha eznem ütközik közegészségügyiszabályba.[65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 8. §(2) bekezdés]A részleteket általában belsőszabályozás, kollektív szerződésrögzíti.
Az elhasználódottruházat veszélyeshulladéknak minősül?A védelmi képességétől, aszennyezettségétől függően veszélyeshulladéknak minősülhet.[65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 7. §]Ha külön jogszabály úgy rendelkezik,veszélyes hulladéknak minősülhet.
Időszakonként felül kellvizsgálni?A védelmi képességtől függően (3.kategória esetén) időszakosfelülvizsgálata kötelező lehet. Azerre vonatkozó részletesinformációkat az egyéni védőeszköztájékoztatója tartalmazza.Használata általában semmilyenfelülvizsgálathoz nem kötött.

Az egyéni védőeszköz kiválasztásának és biztosításának követelményei

A munkáltató törvényi kötelezettsége, hogy írásban rögzítse az egyéni védőeszköz juttatási rendet. A juttatási rendnek a hatályos jogszabályon és érvényben lévő szabványokon kell alapulnia. Ezen feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, rendeltetésszerű használatukra a munkavállalókat ki kell oktatni és az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát meg kell követelni.

munkáltató köteles biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, kielégítő higiéniés állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását.

A munkavállaló köteles az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni.

Hatósági ellenőrzések

A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed az egyéni védőeszköz juttatás rendjére, a munkavállalók egyéni védőeszköz használatára, az egyéni védőeszköz megfelelőségére, védelmi képességére. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos szabályok munkavédelmi bírságolást eredményezhet.

Forrás: http://www.ommf.gov.hu

További
Híreink